Sacramenten

De zeven sacramenten

van de Kerk

De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: De apostelen "trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden" (Marcus 16, 20).

Er zijn zeven sacramenten. Drie daarvan zijn gericht op opname in de kerk en het intreden in het geloof: de doop, het vormsel en de eucharistie. We noemen dat de initiatiesacramenten. Twee sacramenten hebben betrekking op de levensstaat en het engagement van de gelovige: het huwelijk en de wijding (bisschop, priester en diaken). Twee sacramenten geven mensen steun in het lijden dat de mens overkomt of dat wij zelf aanrichten: boete en verzoening (of de biecht) en de ziekenzalving. Christus werkt zelf als genezer van ziel en lichaam.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Matteüs 28, 19

Voor het aanmelden voor een van de sacramenten kunt u contact opnemen met pastor Michael-Dominique Magielse o.p. via: pastor@parochiepetrusdonders.nl

Het bisdom Rotterdam heeft geloofsboekjes uitgebracht over de zeven sacramenten. U kunt ze hieronder downloaden.


Het doopsel

Wie wordt gedoopt, wordt symbolisch met Christus ondergedompeld in zijn dood om met Hem te verrijzen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Kerk.


Het vormsel

Bij het vormsel wordt de gelovige gesterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit daarmee het doopsel. Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een 'gezondene'.


De eucharistie

De viering van de maaltijd van de Heer wordt ook wel de viering van de eucharistie genoemd. Letterlijk betekent Eucharistie dankzegging.

In het grote dankgebed van de eucharistie danken wij God voor zijn heilsdaden, in het bijzonder voor de menswording van Gods Zoon, zijn leven onder ons mensen, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.


Het huwelijk

God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan voor nieuw leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de overstromende liefde van God. Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van man en vrouw.


De wijding

Christus heeft de apostelen opdracht gegeven zijn werk voort te zetten. Deze opdracht is nu toevertrouwd aan bisschoppen, priesters en diakens. Zij ontvangen voor deze zending een wijding. Door de wijding (handoplegging onder het uitspreken van een wijdingsgebed) krijgt de wijdeling de gave van de heilige Geest, zodat zij hun werk voor alle gelovigen kunnen waarmaken.


Boete en verzoening

In de doop ontvangt een mens vergeving van zonden. Eenmaal gedoopt, blijft het leven van een christen niet zonder zonde. Het sacrament van boete en verzoening biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat de Heer bereid is je opnieuw te vergeven.


De ziekenzalving

Iedere gelovige die ziek of oud is, kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te verbinden met het lijden van Christus. De ziekenzalving wordt door een priester toegediend door zalving met olie op het voorhoofd en de handen.